İçeriğe geç

2000-2004 Yıllarında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini, 2007-2010 yıllarında Marmara Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini, 2015-2019 yıllarında Necmettin Erbakan Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı. 2013 Yılında Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl altı ay süreyle İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda, 2015-2018 yıllarında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, 2018-2019 yıllarında Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde, 2019-2021 yıllarında Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde görev yaptı. 2022 Yılında Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde göreve başladı. Halen Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalında Doçent Doktor olarak çalışmakta. Evli ve bir kız babası olan İsmail Ekinci ileri seviyede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Kitaplar

1-İstiftâh

2-Arap Şiirinde Cömertlik

3-Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap

4-Gramer Temelli Kitâbe İmlâ İnşâ’

5-Tasavvuf Şairi Nablusî ve Şiirleri

6-Türkiye’de Küreselleşme Ekonomi ve Din

Kitap Bölümleri

1-Arap Şiirinde Cimrilik

2-Üç Cümel ve Arap Dilindeki Yeri

3-Irak Hikâyeciliği ve Zu’n-Nûn Eyyûb

Bilimsel Makaleler

1-İbrahim Abdulkadir el-Mâzinî ve “el-Bahs ‘Ani’z-Zeheb” İsimli Hikâyesi

2-Harizmî’nin Kitâbu’l-Cebr ve’l-Mukâbele İsimli Eserinin Arap Dilindeki Yeri ve Önemi

3-Ürdün Hikâyeciliği ve İlyâs Ferkûh’un ‘Denizi Kim Sürüyor?’ İsimli Hikâyesi

4-Arap Şiirinde Urcûze Geleneği ve Râciz Halîl Mutrân’ın Erâciz’i

5-Arap Dili ve Şiirinde Şecâat

6-Zu’n-Nûn Eyyûb’un Darağacı İsimli Öyküsü

7-Kitâbu’l-Cumeli fi’n‐Nahv ve Netâicu’l-Fikeri fi’n-Nahv Karşılaştırmalı Bir İnceleme

8-Arap Şiiri Ansiklopedisi Programı (el-Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye)

9-İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Verilen Arapça Hazırlık Eğitimine Dair Bir İnceleme

10-en-Nablusî’nin Divanında Muhteva

11-en-Nablusî’nin Divânu’l-Hakâik İsimli Eserinde Edebi Sanatlar

12-Divânu’l-Hakâik ve Mecmûʻu’r-Rekâik

13-Sekülerleşme ve Din

14-Abdulaziz ʻAtîk Eserleri ve Arap Dili ve Belagatı’na Katkıları

Bildiri/Kongreler

1-Modern Arap Edebiyatı Ekolleri ve Şiir Toplulukları

2-İbn Nübâte el-Mısrî ve Divânı

3-Ters-Yüz Edilmiş Sınıf Yöntemiyle Arapça Eğitimi ve Sarmal Yöntemle Arapça Kelime Dağarcığını Geliştirme

4-Arapça Eğitiminde “Cümleden Gramere” Yöntemi

Editörlükler

1-İslâm Kelâmında Nüzûl-ü Îsâ Retoriği

2-Risâletü’l-İslâm Dergisinde Fıkıh Yazıları

3-Nahiv İlletleri-İbnu’l-Varrak Örneği

Tezler

1-Abdulganî b. İsmail en-Nablusî ve Divânu’l-Hakâik ve Mecmûʻu’r-Rekâik İsimli Eseri

2-Türkiye’de Küreselleşmeye Karşı Ekonomik Tepkiler ve Din

3-Descartes’ta Metafizik – Fizik İlişkisi