Akademik Çalışmalar

Kitâbu’l-Cumeli fi’n‐Nahv ve Netâicu’l-Fikeri fi’n-Nahv Karşılaştırmalı Bir İnceleme

İsmail EKİNCİ/ Haziran 29, 2020/ Akademik Çalışmalar, Makaleler

Arapçanın dil bilgisi kurallarını ihtiva eden eserlerden ikisi Ebu’l-­Kâsım Abdurrahman b. İshâk ez-­Zeccâcî’nin Kitâbu’l-­Cumeli fi’n-Nahv ve Ebu’l-Kâsım Abdurrahman b. Abdillah b. Ahmed el-­Has‘amî es-­Süheylî’nin Netâicu’l-­Fikeri fi’n-­Nahv isimli eserleridir. Bu iki eser de ağırlıklı nahiv olmak üzere, hem nahiv hem de sarf konularını ihtiva etmektedir. Netâicu’l-­Fikeri fi’n-­Nahv isimli eserin mukaddimesinde…

Irak Hikâyeciliği ve Zu’n-Nûn Eyyûb

İsmail EKİNCİ/ Haziran 7, 2020/ Akademik Çalışmalar, Kitap Bölümleri

Edebi türlerden yalın ve sade bir tür olan hikâye, kolayca anlaşılır bir dil ve üslupla yazılması, kısa oluşu, yaşanmış ve hemen hemen herkes tarafından bilinen olayları veya yaşanması muhtemel olayları dillere pelesenk olacak bir şekilde konu edinmesi gibi özelliklerinden dolayı, toplum içerisinde tarih boyunca ortaya çıktığı ilk günden günümüze…

Ters-Yüz Edilmiş Sınıf Yöntemiyle Arapça Eğitimi ve Sarmal Yöntemle Arapça Kelime Dağarcığını Geliştirme

İsmail EKİNCİ/ Nisan 25, 2020/ Akademik Çalışmalar, Bildiriler

Geleneksel sınıf modeli, öğrencinin sadece pasif bir katılımcı olduğu ve öğretmenin kontrolünde yürütülen bir modeldir. Bu model öğrenen özelliklerinin, öğrenme beklentilerinin ve eğitsel teknolojilerin etkisiyle, son zamanlarda değişim göstermektedir. Bu değişim neticesinde sınıf dışı zamanın kullanımı yönünde yeni yapılanmalar zorunlu hale gelmektedir. Bu yapılanmalardan biri de ters-yüz edilmiş sınıf…

Tasavvuf Şairi Nablusî ve Şiirleri

İsmail EKİNCİ/ Şubat 7, 2020/ Akademik Çalışmalar, Kitaplar

Bir tasavvuf erbabı olarak 1640-1731 yılları arasında Dımaşk’ta sûfi bir hayat yaşamış olan mutasavvıf Abdulganî b. İsmail en-Nablusî, pek çok ilim dalında çalışmaları bulunan, döneminin önemli âlimlerindendir. İslami ilimlerde üç yüze yakın eser telif etmiş olan en-Nablusî, eserlerinin birçoğunda şiirlere yer vermiştir. Eserlerinde yer alan şiirlerin dışındaki diğer şiirlerinden…

Arap Şiiri Ansiklopedisi Programı (el- Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye)

İsmail EKİNCİ/ Aralık 31, 2019/ Akademik Çalışmalar, Makaleler

Şiir insanın muhatap aldığı kişi veya topluluğa karşı duygularını en etkili bir biçimde aktardığı, yaygın bir şekilde kullanılan edebi bir türdür. Bütün dillerde ve kültürlerde bir edebi sanat olarak yer alan şiir Arap toplumu ve Arapça dili için de önemli bir unsurdur. İslam öncesi Cahiliye döneminden günümüze kadar bu…

Arapça Eğitiminde “Cümleden Gramere” Yöntemi

İsmail EKİNCİ/ Aralık 29, 2019/ Akademik Çalışmalar, Bildiriler

Dil, toplum hayatında insanların birbirini anlamasını ve birlikte yaşamasını sağlayan bir iletişim aracıdır. Dil, insan hayatının keyfiyeti için önemlidir. Çünkü insan ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz ve birçok ihtiyacını başkalarından yardım alarak giderir. Dolayısıyla herhangi bir dili öğrenmek, o dili bilen insanlarla iletişim kurabilmek için önkoşuldur. Kadim bir dil olan…

Dünya Arapça Günü Etkinliği

İsmail EKİNCİ/ Aralık 18, 2019/ Akademik Çalışmalar, Programlar

Arapça 1973´ten beri Birleşmiş Milletlerin altıncı resmi dilidir. Arapça, tüm liselerde seçmeli ders olarak okutulabilmekte ve 2012 yılında UNESCO tarafından alınan bir kararla da 18 Aralık, Dünya Arapça Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Arapça Günü münasebetiyle üniversitemiz Arapça Koordinatörlüğü koordinesiyle 18.12.2019 tarihinde saat 14:00 da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda Arapça Festivali düzenlendi.…

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Verilen Arapça Hazırlık Eğitimine Dair Bir İnceleme

İsmail EKİNCİ/ Aralık 15, 2019/ Akademik Çalışmalar, Makaleler

Bu araştırmanın konusu, İlahiyat veya İslami İlimler fakültelerinde okutulan Arapça hazırlık eğitiminin değerlendirilmesi ve bu eğitimin kalitesinin arttırılması için Yapılabilecek hususlar hakkında öneriler ortaya koymaktır. Bu doğrultuda bu çalışmada Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıflarının 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında aldıkları Arapça eğitimi temel alınmıştır.…

Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri (Eğitimi)

İsmail EKİNCİ/ Ekim 22, 2019/ Akademik Çalışmalar, Panel/Seminerler

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı öğretim elemanı Dr. İsmail EKİNCİ ve Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TARİK‘nin hazırladığı “Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri (Eğitimi)” isimli panel 21.10.2019 Pazartesi günü saat 12:00’da İktisadi ve İdari Bilimler Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Küreselleşme Ekonomi ve Din

İsmail EKİNCİ/ Eylül 28, 2019/ Akademik Çalışmalar, Kitaplar

Ulusal kültürlerin, ulusalekonomilerin, ulusal sınırların uluslararası bir konuma doğru kaydığı, sosyal ve iktisadi hayatın küresel süreçler tarafından yönlendirilip belirlendiği global bir köyde yaşıyoruz. Bu değişimlerin merkezinde yeni sayılabilecek ve hızlı bir ekonomik küreselleşme fikri yatmaktadır. Farklı farklı ulusal ekonomilerin ve ekonomik yöntemlerin yerel eksende geliştirdikleri stratejiler geçerliliğini hızla kaybederken…

en-Nablusî’nin Divânında Muhteva

İsmail EKİNCİ/ Eylül 19, 2019/ Akademik Çalışmalar, Makaleler

Konu, tema, muhteva, içerik ve öz aynı anlamlarda kullanılan kavramlardır. Şiirde konu, şiirin kafiye, ahenk gibi biçimsel özelliklerinin dışında kalan ve eserin içini dolduran kısım olarak tanımlanır. Şiirin ilk kelimesinden son kelimesine kadar hangi duygu ve düşünce üzerine yoğunlaşıldığı, şiirde hangi meselenin ele alındığı ve okuyucuya ne söylendiğidir. Bir…

Abdulganî b. İsmail en-Nablusî’nin Divânu’l-Hakâik ve Mecmûʻu’r-Rekâik İsimli Eserinde Edebi Sanatlar

İsmail EKİNCİ/ Haziran 21, 2019/ Akademik Çalışmalar, Makaleler

Arap şiirinin ve belagatının gelişmesine katkıda bulunmuş Arap şairlerden birisi de Abdulganî b. İsmail en-Nablusî’dir. en- Nablusî 1641-1731 yılları arasında Dımaşḳ’ta yaşamış dönemin önde gelen alimlerindendir. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, tecvit, tasavvuf, şiir, edebiyat, felsefe, mantık, rüya tabiri, seyahatname, tarih, cifr gibi birçok alanda yazdığı iki yüz doksan dört…

Divânu’l-Hakâik ve Mecmûʻu’r-Rekâik

İsmail EKİNCİ/ Haziran 21, 2019/ Akademik Çalışmalar, Makaleler

İnsanoğlunun duygularını en iyi şekilde ifade etme ve karşısındakine aktarma araçlarından birisi de şiirdir. Şiir insana özgü önemli bir ifade biçimidir. Bu özelliği ile şiire hemen hemen her toplumda ve her çağda değer verilmiş ve şiir edebiyattaki yerini devamlı korumuştur. Ayrıca şiir, şairin duygularını yansıtmakla yetinmeyip, aynı zamanda şairin…

1. Arapça Ödüllü Bilgi ve Etkinlik Müsabakaları

İsmail EKİNCİ/ Nisan 25, 2019/ Akademik Çalışmalar, Programlar

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın işbirliği ile düzenlenen 1. Arapça Ödüllü Bilgi ve Etkinlik Müsabakaları’nın Final Programı, 24.04.2019 Çarşamba günü saat 13:30’da Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 1. Arapça Bilgi ve Etkinlik Müsabakaları Final Programı, İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Öğrencisi Ahmet…

Abdulganî b. İsmail en-Nablusî ve Divânu’l-Hakâik ve Mecmûʻu’r-Rekâik İsimli Eseri

İsmail EKİNCİ/ Şubat 18, 2019/ Akademik Çalışmalar, Tezler

1640-1731 yılları arasında Dımaşḳ’ta yaşamış olan Abdulganî b. İsmail en-Nablusî, pek çok ilim dalında çalışmaları bulunan, döneminin önemli bir âlimidir. İslami ilimlerde üç yüze yakın eser telif etmiş olan en-Nablusî, eserlerinin birçoğunda şiirlere de yer vermiştir. Eserlerinde yer alan şiirlerinden başka diğer şiirlerinden müteşekkil, Divânu’d-Devâvin isimli müstakil bir divanı…

Zotero İle Künye Fişleme

İsmail EKİNCİ/ Aralık 5, 2018/ Akademik Çalışmalar, Panel/Seminerler

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. İsmail EKİNCİ‘nin hazırladığı “Zotero Programı ile Künye Fişleme” isimli semineri 05.12.2018 Çarşamba günü saat 13:30’da İktisadi ve İdari Bilimler Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Arapça Bilmenin İslâmî İlimleri Anlamadaki Önemi

İsmail EKİNCİ/ Ekim 31, 2018/ Akademik Çalışmalar, Panel/Seminerler

Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. İsmail EKİNCİ‘nin hazırladığı “Arapça Bilmenin İslâmî İlimleri Anlamadaki Önemi” isimli semineri 31.10.2018 Çarşamba günü saat 13:30’da İktisadi ve İdari Bilimler Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sekülerleşme ve Din

İsmail EKİNCİ/ Haziran 20, 2018/ Akademik Çalışmalar, Makaleler

İnsanlar yaratılışından bu güne kadar birçok sahada yenilikler oluşturmuş ve bu sahalarda da ilerlemeler sağlamışlardır. Mağarada tek başına yaşayan insanın serüvenine bir göz atacak olursak şunları söyleyebiliriz. Yalnız başına ve dış tehlikelere açık bir şekilde yaşayan insan, gecenin ürpertici karanlığından ve yalnızlıktan korunmak için bir başka insana ihtiyaç duymuş…

Abdulaziz ʻAtîk Eserleri ve Arap Dili ve Belagatı’na Katkıları

İsmail EKİNCİ/ Haziran 30, 2017/ Akademik Çalışmalar, Makaleler

Arap dili ve belagatının gelişimine katkıda bulunmuş olan dil ve belagat âlimlerinden birisi de Abdulaziz ʻAtîk’tir. Abdulaziz ʻAtîk, 1906-1976 yılları arasında Mısır’da yaşamış muasır âlimlerden birisidir. Dil, edebiyat ve belagat unsurlarını derleyip bir araya topladığı eserleriyle, Arap dili ve belagatı alanında, neredeyse tek elden bütün bilgileri vermiştir. Avrupa’da bulunmuş…

Bedî’ İlminde İfade Güzelleştirci Sanatlardan Cinas, Seci ve İktibas

İsmail EKİNCİ/ Mart 23, 2016/ Akademik Çalışmalar, Yayımlanmamış Çalışmalar

Edebiyat ve şiirin zirveye ulaştığı dönemde nazil olan Kur’an-ı Kerim, eşsiz belagatı ile şiir ve hitabetin zirvesinde olan Araplara meydan okumuştur. Belagat çalışmaları da ilk defa Kur’an-ı Kerim’e bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Cahiliye döneminden günümüze kadar Arap Edebiyatı ve Şiirinde ilk basamak olarak addedilen belagat, üzerinde çokça çalışılan bir…

Türkiye’de Küreselleşmeye Karşı Ekonomik Tepkiler ve Din

İsmail EKİNCİ/ Ekim 30, 2010/ Akademik Çalışmalar, Tezler

5-7 Eylül 2005 tarihlerinde, Ankara’da, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Küreselleşmeye Güney’den Tepkiler başlıklı uluslar arası düzeyde bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyum, sermayenin emperyalist sistemin çevresinde gerçekleştirmekte olduğu tahakküme karşı entelektüel, akademik, siyasal ve toplumsal direniş eylemleri üzerinde bir tartışma ve deneyim alışverişi olması amacıyla düzenlenmişti. Sempozyumun düzenleyicileri, küreselleşme ya…

Max Weber ve İslam

İsmail EKİNCİ/ Nisan 24, 2008/ Akademik Çalışmalar, Yayımlanmamış Çalışmalar

Diğer İbrahimi dinlerle güçlü bağlantılara sahip, peygamberi, dünyevi ve kurtuluşçu bir din olarak İslam, Weber’in din ve kapitalizm tezlerinin potansiyel bir deney-örneğidir. Weber’de, özellikle İslam’la ilgili açıklamalarında, kendisini Marx’ın açıklamacı şemasına çok yakın bir yere yerleştiren güçlü bir determinist unsurun bulunduğu ileri sürülmektedir B. S. Turner’in Max Weber ve…

Din ve İktisadi Hayat

İsmail EKİNCİ/ Aralık 13, 2005/ Akademik Çalışmalar, Yayımlanmamış Çalışmalar

İnsanoğlu yaşamını idame ettirebilmek amacıyla kendisine bir dünya kurmuş ve bu dünyasını ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirmiştir. Birey, oluşturduğu dünyayı din ile koruma altına almıştır. Din, oluşturduğu yüksek ahlak ile toplumsal anomiyi, istikrarsızlığı, düzensizlik ve bozulmayı ortadan kaldırmış ve bireylerin toplum içerisinde huzur içinde yaşamaları için birtakım normlar koyarak bireysel ve…

Bir Sosyal Kurum Olarak Ekonomi

İsmail EKİNCİ/ Kasım 11, 2005/ Akademik Çalışmalar, Yayımlanmamış Çalışmalar

Bir Sosyal Kurum Olarak Ekonomi adlı bu çalışmamızda, temel olarak ekonomi kurumunun ana çatısını vermeye çalıştık. Konumuza başlamadan önce, konunun daha iyi anlaşılması açısından, ilk önce genel olarak kurum kavramını ana özellikleriyle verdik. Daha sonra Bir Sosyal Kurum Olarak Ekonomi ana başlığı altında, Ekonomi nedir, ne değildir?, Ekonominin işlevi ve alt…

Türk Modernleşmesinde Batılılaşma ve Laikleşmenin Tarihi Kökenleri

İsmail EKİNCİ/ Ekim 25, 2005/ Akademik Çalışmalar, Yayımlanmamış Çalışmalar

Türk modernleşmesi Türkçülük, İslamcılık, laiklik gibi birçok unsurdan etkilenerek yol almaktadır. Öyle ki bu unsurlar modernleşmeyi yönlendiren etkin kuvvetler halini almıştır. Osmanlının bir nevi devamı sayabileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nde Osmanlıda olduğu gibi, kendine has bir imparatorluk ideolojisi yani resmi ideoloji çerçevesinde bir modernleşme çizgisi ön plana çıkarılmış ve modernleşme birtakım…

Küreselleşme ve Din

İsmail EKİNCİ/ Ekim 10, 2005/ Akademik Çalışmalar, Yayımlanmamış Çalışmalar

Geride bıraktığımız yüzyılın son yıllarında küreselleşmenin ekonomik boyutu ile ilgili çok geniş bir literatür doğmuştur. Ancak küreselleşmenin sosyo-kültürel yönü ve bilhassa dini alandaki etkileri üzerinde yazılanların aynı yoğunlukta olduğunu söylemek zordur. Küreselleşme-din etkileşimiyle ilgili tespitler yaptığımız bu bölümde, dine bir olgu olarak bakılacaktır. Herhangi bir din ölçü olarak alınmadan,…

Türk Modernleşmesi ve Türk Modernleşmesinde Yusuf AKÇURA’nın Yeri

İsmail EKİNCİ/ Temmuz 30, 2005/ Akademik Çalışmalar, Yayımlanmamış Çalışmalar

Türk modernleşmesi ve Türk modernleşmesinde Yusuf Akçura’nın yeri adlı bu seminer konumuza başlamadan önce konumuza ışık tutması açısından Yusuf Akçura’nın hayatını ve Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserini ana hatlarıyla vermenin faydalı olacağı kanaatindeyim. 1876’da Rusya’nın Kazan’a bağlı Simbirsk kentinde doğan Akçura, babasının ölümü üzerine ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti(1883). Harbiye’deki…

Osmanlı’da Millet Kavramı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Etkisi

İsmail EKİNCİ/ Haziran 30, 2005/ Akademik Çalışmalar, Yayımlanmamış Çalışmalar

Osmanlı devleti, egemenliği altındaki tebaanın ırk, din, dil, kültür farklılıklarına rağmen 600 yıllık egemenliğini ve devlet bütünlüğünü nasıl sağlamıştır? Osmanlı kimliği Türkçülük, İslamcılık, Osmanlılık gibi akımlardan hangisine dayanmıştır? Osmanlının etnik yapısı yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne nasıl bir etki yapmıştır? Bu gibi sorular yakın tarihten günümüze kadar hep sorula gelmiş…

Descartes’ta Metafizik – Fizik İlişkisi

İsmail EKİNCİ/ Temmuz 9, 2004/ Akademik Çalışmalar, Tezler

Felsefenin en eski ve temel meselelerinden birisi varlık problemidir. Varlığın özü ve mahiyeti hakkında bilgi vermeye çalışan felsefe dalı ise Metafizik veya Ontoloji (Varlık Bilimi) dir. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren, insanlar, evrenin ve bu evrende var olan nesnelerin ilk nedenlerini araştırmaya koyulmuşlar ve evrende var olan nesnelerin ilkelerini çeşitli…