Arapça Eğitimi

Bir Öğrenim İmparatorluğu: Küresel Bir Dil Olarak Arapça

       VII. yüzyıldaki fetihlerin ardından İslam yerel niteliğinden sıyrılıp evrensel bir dine dönüştü. Benzer bir durum Arap dili için de geçerlidir: Arap kabilelerin kullandığı dil, İslam’ın dili haline geldi. Fethedilen bölgelerde fethedenler ile fethedilenler arasındaki yakın ilişki pek çok yerel dilin yok olmasına ve sonunda Arapçanın birincil dil olarak kabullenilmesine sebep oldu. Arap dünyasının dışındaki İslam ülkelerinde Arapça hiçbir zaman günlük iletişim dili haline gelmese de eğitimin temel aracı oldu. Arapça sayesinde insanlar sadece din alanında değil diğer birçok bilimsel alanda da muazzam bir bilgi arşivine erişim imkânı elde ettiler. Bu makale Batı ve Doğu Afrika ile Güneydoğu Asya özelinde söz konusu küreselleşme sürecinin etkilerini…

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arap Diline Karşı Davranış ve Tutumları

        Yüksek İslam Enstitüsü, 13 Eylül 1966 tarihinde İzmir’de açılmıştır. öğrenim süresi dört yıl olan bu Enstitü, 20 Temmuz 1982 tarihinde ilahiyat Fakültesine dönüşerek, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. İlahiyat Fakültesi halen üç bölümü kapsamaktadır ve şunlardır: 1- Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü, 2- Tefsir-Hadis Bölümü, 3- İslam. Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümü. Fakülte, sömestr sistemini kabul ederek bir akademik yıl iki sömestreye ayrılmıştır. öğrenim süresi, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, beş yıldır. öğrenciler, hazırlık sınıfında Arapça (Metin, Dil Laboratuvarı, Sarf ve Nahiv ) ve Kur’an-ı Kerim derslerini okumaktadırlar. öğrenciler, Fakülteye ilk girişte Arapça ‘dan muafiyet· imtihanına katılır, ·başarılı· olanlar…

Arap Edebiyatında ‘Makame’ ve el-Hariri’nin Osmanlı Medreselerinde Yüksek Arapça Öğretimi Çerçevesinde Okutulan ‘el-Makamat’ı

        H. IV (M. X). asırda Arap Edebiyatı tarih, lugat, gramer, bibliyografya ve dini ilimlerdeki gelişmelerle sağladığı zengin malzemeyi okuyucularına değişik tarzda sunmak gibi bir görevle karşı karşıyaydı. Geniş anlamıyla edep türünün bu fonksiyonunu İbn Kuteybe, el-Câhız ve el-Muberred gibi edip ve alimler başarıyla gerçekleştirdiler. Bunların ortaya koyduğu eserlerde o güne kadar toplanan malzeme günün oknyucusuna onları sıkmadan kendi Arap ve İslam kültürlerini sunma istikametindeydi.

Hazırlık Sınıflarındaki Devamsızlıkların Sebebleri ve Arapça Öğretiminin Verimliliği Üzerine Bir Araştırma

          İlahiyat fakültelerindeki hazırlık sınıflarında ağırlıklı olarak Arapça öğretimi yapılmaktadır.! İslami bilimleri anlama ve araştırmada, Arapça bilmenin önemli bir araç olduğu düşüncesi, hazırlık sınıflarında verilmekte olan Arapça öğretimine daha da önem verilmesine sebeb olmuştur. ilahiyat fakültesinde okuyan öğrenciler için son derece önemli görülen Arapça dersinde uygulanan proğramlar kadar, öğrencilerin derslere devam etmeleri de önemli bir husustur. Arapça öğretiminden istenilen verimin alınabilmesi, büyük ölçüde öğrencilerin, derslere devamı aksatmamasıyle de yakından ilgilidir. Çünkü proğram, içerik,müfredat ne kadar mükemmel olursa olsun, proğramın hedef kitlesi durumunda olan öğrenciler, yerinde ve zamanında sınıflarda hazır bulunmazlarsa, bunları uygulama imkanı yoktur. Bu bakımdan…