İçeriğe geç

Kategori: Kitaplar

İstiftâh – Ahmed Hâdî Maksûdî el-İstiftâhu fi’l-Kavâ‘idi’s-Sarfiyyeti’l-‘Arabiyye

Kitabı Temin Etmek İçin Tıklayınız. Bu kitap Maksûdî’nin İstiftâh isimli eserinin transkript edilerek Türkçeye kazandırıldığı bir çalışmadır. Eser birçok bab ve sîganın bir arada zengin örneklerle verilmiş olması açısından önemli bir eserdir. Ayrıca Arapça sarfı konusunda yazılmış birçok kitapta yer alan dağınık bilgilerin bir araya toplanmış olması açısından da kıymetli bir eserdir. Bu eser ile başka bir esere ihtiyaç duymadan bütün fiil türlerinin tüm sîgalarını ve çekimlerini bir arada bulacaksınız.  İsmail Ekinci “Hangi lisân olsa da, bir lisân ile söyleşebilmek ve o lisân ile yazılmış kitapları anlamak için evvela o lisânın lügatini yani sözlerinin manalarını bilmek lazımdır. Sâniyen o lisânın…

Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap (Çeviri-İnceleme)

Kitabı Satın Almak İçin Tıklayınız. Öyle bir kitap ki, kendinden önceki bin yılın tozunu alıp kendinden sonraki bin yıl(lar)a damga ‎vuracak ihtişamı ve enginliğiyle miladın ilk bininci yılın henüz tamamlanmamışken bir dâhinin ‎kalemiyle hayat buluyor. O kalem, tam 1178 yıl sonra bugün hala yazmaya devam ediyor ‎aslında. Biz hala, o kalemin yazdıklarını, yazıyor olduklarını okumaya devam ediyoruz. Ya da ‎belki yeni başlıyoruz… Zira ilginçtir ki, içinde yaşadığımız bu coğrafyanın en önemli ‎şaheserlerinden biri olmasına rağmen, yazılmasının hemen üzerine ve sonra yüzyıllar boyu ‎çeşitli dillere tercüme edilmiş olsa da, dilimize ve kültürümüze bugüne dek kazandırılamamış ‎bir şaheserdir aynı zamanda. Matematiksel hiçbir…

Arap Şiirinde Cömertlik

Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Arap Edebiyatında da cömertlik temasının bilhassa Arap şiirinde ilk dönem Cahiliye döneminden günümüz Modern döneme kadar sıklıkla işlendiği görülmektedir. Cahiliye şiirinde tema olarak şecaatten sonra neredeyse ikinci derecede en sık kullanılan tema olan cömertlik, Modern dönem şiirine kadar birçok farklı anlamlarda şiirlerde geçmiştir. Cömertliğe yüklenen onlarca farklı anlam şiirlerden süzülmeli, cömertliğin şiirlerdeki ahenkli edebi kullanımı ortaya konulmalıdır. Bu çalışmada gayemiz cömertliğin bütün yönleriyle Arap şiirinde nasıl geçtiğini ortaya koymaktır.

Gramer Temelli Kitâbe İmlâ İnşâ’

Kitabı Temin Etmek İçin Tıklayınız.   Arapçayı öğrenmek, öncelikle dilin gramer kurallarını bilmekle mümkündür elbette. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma diye bilinen dört beceriyi elde edecek düzeyde bir dili öğrenmek için, her bir alanda etkili ve verimli yöntemlerle eğitim almak da şarttır. Bu kitapla yazma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Öğrencinin Türkçeden Arapçaya çeviri kabiliyetinin, konular bağlamında basitten zora doğru arttırılması hedeflenmektedir. Sarmal yönteme uygun bir şekilde hazırlanan bu kitapla öğrenci, ortalama 7.500 Arapça kelimeyi de öğrenmiş olacaktır. İlk baskısını 2020 yılında yaptığımız Kitâbe İmlâ İnşâ’ isimli eserimizin ünite başlarına nahiv kurallarını özet bir şekilde eklediğimiz ve Gramer Temelli Kitâbe İmlâ İnşâ’…

Tasavvuf Şairi Nablusî ve Şiirleri

Bir tasavvuf erbabı olarak 1640-1731 yılları arasında Dımaşk’ta sûfi bir hayat yaşamış olan mutasavvıf Abdulganî b. İsmail en-Nablusî, pek çok ilim dalında çalışmaları bulunan, döneminin önemli âlimlerindendir. İslami ilimlerde üç yüze yakın eser telif etmiş olan en-Nablusî, eserlerinin birçoğunda şiirlere yer vermiştir. Eserlerinde yer alan şiirlerin dışındaki diğer şiirlerinden müteşekkil Divânu’d-Devâvin isimli müstakil bir divanı da vardır. Üç bölümden oluşan bu divanının tasavvufi şiirlerin derlendiği üçüncü bölümü, Divânu’l-Hakâik ve Mecmuʻu’r-Rekâik ismiyle Muhammed Abdulhâlık ez-Zenatî tarafından tahkik edilip yayımlanmıştır. Zenatî’nin tahkiki temel alınarak hazırlanan bu çalışmada, şair hakkında bilgiler verilmiş, bahsedilen divandaki şiirler muhteva, şekil ve üslup yönlerinden ele alınıp, şiirlerin…

Küreselleşme Ekonomi ve Din

Ulusal kültürlerin, ulusalekonomilerin, ulusal sınırların uluslararası bir konuma doğru kaydığı, sosyal ve iktisadi hayatın küresel süreçler tarafından yönlendirilip belirlendiği global bir köyde yaşıyoruz. Bu değişimlerin merkezinde yeni sayılabilecek ve hızlı bir ekonomik küreselleşme fikri yatmaktadır. Farklı farklı ulusal ekonomilerin ve ekonomik yöntemlerin yerel eksende geliştirdikleri stratejiler geçerliliğini hızla kaybederken yeni küresel ölçekte ekonomilerin, ekonomik yöntemlerin ve stratejilerin ortaya çıktığı global köyde, dünya ekonomisi uluslararası hale geldi ve denetim dışı piyasa güçleri, ekonomileri kontrol ve baskı altına aldı. Ulus ötesi şirketler, dünya bankası, uluslararası para ve hisse senetlerinin bağlı olduğu fonlar, hiçbir ulusal devlete tabi olmayan ve piyasa avantajları yönünden en…