Kâfiyecî’nin Nüzhetü’l-Mu‘rib fi’l-Meşrık ve’l-Mağrib Adlı Eserinin Arap Dilindeki Yeri ve Önemi

İsmail Ekinci/ Haziran 23, 2017/ Güncel Yazılar

Süleyman el-Kâfiyecî (ö. 879/1474) 15. yy. alimlerindendir. Tam nispesi Muhyiddin Ebu Abdillah Muhammet b. Süleyman b. Sa‘d b. Mesut er-Rûmî el-Hanefî el-Kâfiyecî şeklindedir. Arap dili, fıkıh, tefsir, ve kelam gibi farklı alanlarda çok sayıda kitap yazmıştır. Fakat, onun kitaplarından bir çoğu hala yazma ya da kayıptır. Dil, gramer ve belagate dair eserlerinden birisi de Nuzhetu’l-mu‘rib fi’l-Maşriki ve’l-Mağrib adlı eseridir. Bu araştırma, Nuzhetu’l-mu‘rib fi’l-Maşriki ve’l-Mağrib adlı eserin Arap dilindeki yeri, değeri ve ilmî etkilerini ortaya koymaya çalışmakta ve buna ek olarak eserin tam ve tahkikli metnini de sunmaktadır.
Anahtar Kavramlar: el-Kâfiyecî, dil, Arap dili, Arap grameri, i‘râb.

Muhyiddin al-Kâfiyaji (d. 879/1474) is one of the scholars of the fifteenth century. His full name is Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad bin Suleiman bin Saad bin Masoud Al-Roumi AlHanafi. He wrote many books in various fields such as Arabic lan-guage, fiqıh, Quran interpretation and Theology. Some of his books are still in the form of a manuscript or are missing. One of his short works in the field of linguistics and grammar and rhetoric is Nuzhat al-Mu‘rib fi al-Mashriq wa al-Maghrib. This research is based on the analytical study of the treatise Nuzhat al-Mu‘rib fi al-Mashriq wa al-Maghrib to show its position, value and impact in the Arabic language. The paper also provides the complete critical edition of the text.

Share this Post