Bir Varağın Merâmı: Fecrü’s-Semd fî İ‘râbi Ekmeli’l-Hamd Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme

İsmail Ekinci/ Haziran 23, 2017/ Güncel Yazılar

Celaleddin es-Suyûtî (ö. 911/1505) 15. ve 16 yy. alimlerinden sayılmaktadır. Arap edebiyatı, Arap dili, Arap dilbilimi, fıkıh, tefsir gibi değişik alanlarda çok sayıda kitap yazmış ve “İbnu’l-kutub” diye isimlendirilmiştir. Onun kitaplarından birçoğu daha yayımlanmamıştır. Bu araştırma, Fecru’ṣ-ṣemed fî i‘râbi “Ekmeli’l-hamd” adlı eserin Arap dilindeki yeri, değeri ve ilmî etkilerini ortaya koymaya çalışmakta ve buna ek olarak eserin tam ve tahkikli metnini de sunmaktadır.
Anahtar Kavramlar: es-Suyûtî, Dil, Arap dili, Arap grameri, İ‘râb.

The Story of a Manuscript: A Research on “Fajr al-Samad fi I’rab Akmal al-Hamd” Jalaluddin al-Suyuti (d. 911/1505) is one of the scholars of the 15th-16th centuries. He wrote many books in different fields such as Arabic literature, the Arabic language, fiqh, and Quranic interpretation. He was the so-called “Son of books” Some of his re-search is still in the form of manuscript and has not been published yet. This research is based on an analytical study of his treatise Fajr al-Samad fi I’râbıAkmal al-Hamd showing its position and value in the Arabic language and its scholarly impact. This paper also provides the critical edition of the full text of the treatise. Key Words: es-Suyûtî, Language, Arabic language, Arabic grammar, Grammatical analysis.

Share this Post