Abdulganî b. İsmail en-Nablusî ve Divânu’l-Hakâik ve Mecmûʻu’r-Rekâik İsimli Eseri

İsmail EKİNCİ/ Şubat 18, 2019/ Akademik Çalışmalar, Tezler

1640-1731 yılları arasında Dımaşḳ’ta yaşamış olan Abdulganî b. İsmail en-Nablusî, pek çok ilim dalında çalışmaları bulunan, döneminin önemli bir âlimidir. İslami ilimlerde üç yüze yakın eser telif etmiş olan en-Nablusî, eserlerinin birçoğunda şiirlere de yer vermiştir. Eserlerinde yer alan şiirlerinden başka diğer şiirlerinden müteşekkil, Divânu’d-Devâvin isimli müstakil bir divanı da vardır. Üç bölümden müteşekkil bu divanının tasavvufi şiirlerin derlendiği üçüncü bölümü de, Divânu’l-Ḥaḳâiḳ ve Mecmuʻu’r-Reḳâiḳ ismiyle Muhammed Abdulhâlık ez-Zenatî tarafından tahkik edilip yayımlamıştır. ez-Zenatî’nin tahkiki temel alınarak hazırlanan bu doktora çalışmasında, şair hakkında bilgiler verilmiş, bahsedilen divandaki şiirler muhteva, şekil ve üslup yönlerinden ele alınıp, şiirlerin edebi değeri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Share this Post