İçeriğe geç

Tasavvuf Şairi Nablusî ve Şiirleri

Bir tasavvuf erbabı olarak 1640-1731 yılları arasında Dımaşk’ta sûfi bir hayat yaşamış olan mutasavvıf Abdulganî b. İsmail en-Nablusî, pek çok ilim dalında çalışmaları bulunan, döneminin önemli âlimlerindendir. İslami ilimlerde üç yüze yakın eser telif etmiş olan en-Nablusî, eserlerinin birçoğunda şiirlere yer vermiştir. Eserlerinde yer alan şiirlerin dışındaki diğer şiirlerinden müteşekkil Divânu’d-Devâvin isimli müstakil bir divanı da vardır. Üç bölümden oluşan bu divanının tasavvufi şiirlerin derlendiği üçüncü bölümü, Divânu’l-Hakâik ve Mecmuʻu’r-Rekâik ismiyle Muhammed Abdulhâlık ez-Zenatî tarafından tahkik edilip yayımlanmıştır. Zenatî’nin tahkiki temel alınarak hazırlanan bu çalışmada, şair hakkında bilgiler verilmiş, bahsedilen divandaki şiirler muhteva, şekil ve üslup yönlerinden ele alınıp, şiirlerin edebi değeri ortaya konulmuştur.

Zamanım hakkıyla geçip gitti,

Elimden layıkıyla geçip gitti,

Ey yarattıklarına pek acıyan!

Bitki kurudu, bulutlarından bir yudum ile onu sula!

Fakirliğimiz arttı, bizi zenginleştir,

Bize arzularımızı ver,

Sonra bizden gamı, kederi gider,

Bize yardım et!  Çünkü biz senin bağışlamanı ummaktayız.

                                                     Abdulganî b. İsmail en-Nablusî

Kategori:Akademik ÇalışmalarKitaplar