İçeriğe geç

Üç Cümel ve Arap Dilindeki Yeri

Nahiv ilmi, Arapçanın gramatik yapısını ve kurallarını ele alan bir ilim dalıdır. Hem nahiv ilminin hem de Basra dil mektebinin kurucusu olan Ebu’l-Esved Zâlim b. Amr b. Süfyân b. Cendel ed-Duelî’ye (ö. 69/688) Hz. Ali’nin kelime çeşitleri ve tanımlarını kapsayan bir sayfayı vermesinden sonra “Bu yola girerek ilerle.”( اُنْحُ هَذَا النَّحْوَ)  demesi üzerine nahiv ismiyle anılmaya başlayan bu alanda, ed-Dueli’den günümüze kadar binlerce nahiv kitabı neşredilmiştir. Bu nahiv eserlerinden el-Cümel ismiyle bilinen altı eser vardır. Bunlar Ebû Bekr Muhammed b. es-Serî b. Sehl el-Bağdâdî İbnu’s-Serrâc’ın (ö. 316/929) el-Cümel’i, Ebû Bekir Ahmed b. Hasan b. ʽAbbâs Muhammed İbni Şukayr en-Nahvî el-Bağdâdî’nin (ö. 317/930) Kitâbu’l-Cümeli fi’n-Nahv’i, Ebu’l-Kâsım Abdurrahmân b. İshâk en-Nihâvendî ez-Zeccâcî’nin (ö. 337/949) Kitâbu’l-Cümeli fi’n-Nahv’i, Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Ahmed b. Hâleveyh b. Hamdân el-Hemedânî en-Nahvî el-Lugavî’nin (ö. 370/980) el-Cümel fi’n-Nahv’i, Ebû Bekr Abdülkâhir b. Abdirrahmân b. Muhammed el-Cürcânî’nin (ö. 471/1078-79) Kitâbu’l-Cümel’i ve Ebû Abdillâh (Ebû Alî) Muhammed b. Ahmed b. Hişâm el-Lahmî es-Sebtî’nin (ö. 577/1181) el-Cümel fi’n-Nahv’idir.

Kategori:Akademik ÇalışmalarKitap Bölümleri