İçeriğe geç

Modern Arap Edebiyatı Ekolleri ve Şiir Toplulukları

İlk vahyin indiği ve İslâmiyet’in ortaya çıktığı tarihten yüz elli yıl öncesinde, Cahiliye dönemi olarak başlayan ve günümüze kadar farklı dönemlere ayrılan Arap Edebiyatının son dönemi Modern dönemdir. 1789 Yılında Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı işgali ile başlayan ve günümüze kadar devam eden bu dönem, Arap Edebiyatında Modern dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde Batı kaynaklı eserlerin Arapçaya çevrilmesi ile başlayan etkileşimler ve yazarların Batı ülkelerine giderek buralardaki kültürlerden etkilenmeleri neticesinde Arap Edebiyatında birtakım yenilikler ve değişiklikler olmuştur. Batı kültür ve edebiyatından etkilenen edebiyatçılar, Cahiliye döneminden bu döneme kadar süregelen edebi düşünceyi savunan ve korumaya çalışanların karşısında yeni edebi türlerle, yeni edebi düşünce ekolleri ve toplulukları oluşturmaya başlamışlardır. Zaten Batıda var olan ve yeni yeni yeşeren klasizm, romantizm, realizm, natüralizm, sembolizm ve sürrealizm gibi akımlar Arap edebiyatçılarını etkilemiş ve bu akımlar Arap Edebiyatında da yer almaya başlamıştır. Modern Arap Edebiyatı dönemi için temelde altı ekolden bahsedilebilir. Gerek gelenekselciler gerekse de modernistlerin temsil ettiği ekolleri klasizm, romantizm, realizm, natüralizm, sembolizm ve sürrealizm olarak vermek mümkündür. Bu ekoller Batı kaynaklı akımlar çerçevesinde, dönemin daha iyi anlaşılması ve edebiyatçıların düşünce yapılarının ve eserlerinin muhteva ve üslup açısından tasnifi için bir sınıflandırma imkânı sunmaktadır. Edebi türlerin tümünde etkisi görülen bu akımların yanında, özelde şiir için birtakım toplulukların Modern dönemde teşekkül ettiği de görülmektedir. Şiirde gelenekselliği savunarak yeniliği sağlamaya çalışanların karşısında, yenilikçi ve modern bir şiir anlayışını benimseyenler yer almaya başlamıştır. Böylece İhya, Divan, Kalem Birliği, Endülüs, Apollo, Mecelletu’ş-Şi‘r toplulukları  ve Temmuz Hareketi gibi birtakım gruplar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Modern dönemin ne olduğu kısaca verilmiş ve döneme damgasını vuran ekoller ile şiir toplulukları temsilcileriyle birlikte izah edilmeye çalışılmıştır.

Kategori:Akademik ÇalışmalarBildiriler