İçeriğe geç

Arap Şiirinde Cimrilik

Konu, tema, öz ve içerik gibi temelde aynı anlamlarda kullanılan muhteva, Arap şiiri için önemli unsurlardan biridir. Birçok edebiyatçıya göre muhteva, şiirde şekilsel ve biçimsel unsurlardan daha önemlidir. Arap şairleri Cahiliye döneminden günümüz Modern döneme kadar şiirlerinde hep bir muhteva üzerinde yoğunlaşmışlardır. Kimi zaman kafiye düzeni ve vezin gereği, kimi zaman lafzı güzelleştirmede kullanılan edebi sanatlar gereği, kimi zaman da anlam zenginliğini elde etme kaygısıyla, ele alınan muhtevayı karşılayan aynı anlamdaki murâdif kelimeler şiirlerde farklı beyitlerde kullanılmıştır. Şiirin muhtevasını yansıtan bu kelimeler gerek etimolojik kökeni ve dilsel özellikleri gerekse sözlük ve ıstılahı anlamları itibarıyla çoğu zaman mercek altına alınmıştır.

Kategori:Akademik ÇalışmalarKitap Bölümleri