İçeriğe geç

Türkiye’de Küreselleşmeye Karşı Ekonomik Tepkiler ve Din

5-7 Eylül 2005 tarihlerinde, Ankara’da, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Küreselleşmeye Güney’den Tepkiler başlıklı uluslar arası düzeyde bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyum, sermayenin emperyalist sistemin çevresinde gerçekleştirmekte olduğu tahakküme karşı entelektüel, akademik, siyasal ve toplumsal direniş eylemleri üzerinde bir tartışma ve deneyim alışverişi olması amacıyla düzenlenmişti. Sempozyumun düzenleyicileri, küreselleşme ya da neoliberal politikalar ve dönüşümler olarak adlandırılan süreçlerin, aslında sermayenin toplumlarımız üzerinde tam, sınırsız bir tahakküm oluşturma çabası olarak anlaşılması gerektiğini savunmuşlardır.
Küreselleşme gerçekten de ekonomik ve siyasi bir tahakküm oluşturmakta mıdır, yoksa küreselleşme, global köyde ekonomik istikrarı sağlayarak herkesin eşit ve müreffeh bir hayat yaşamalarını mı sağlamaktadır?
Biz bu çalışmamızda, küreselleşmenin ne olduğunu, küreselleşmenin dört boyutunu, küresel ekonominin yapısını ve sivil toplumların küresel ekonomiye etki ve katkılarını Türkiye bağlamında incelemeye çalışacağız. Ayrıca küreselleşme karşısında dinin konumu hakkında da açıklamalarda bulunacağız.
Küreselleşmenin, en temel boyutu olan ekonomik boyutuna gösterilen tepkiler ve bu tepkilere dayanak olarak din olgusunun gösterilmesi dünya ölçeğinde etkin bir şekilde gözlemlenirken, Türkiye’de de bunun etkisi şiddetle hissedilmektedir.
Tezimizin amacı, küreselleşme eleştirilirken ekonomik tepkilerin ortaya çıkarılması ve bu ekonomik tepkilerle ilgili olan sivil toplum kuruluşlarının konumlarını ve bakış açılarını değerlendirme altına alarak, din ile alaka ve ilgilerini de ortaya koymaktır. Bu amacımızı gerçekleştirmek için de, dine karşı tutumlarına göre zıt iki sivil toplum örgütünü ele alarak, geleneksel din bağlamında ve modern global eksende değerlendirmelerimizi ortaya koymaya çalıştık.
Tezimiz, küreselleşme olunca, küreselleşmenin boyutlarından ekonomi boyutu ve din olgusu, konumuzun önem arz eden yönlerini oluşturmuş ve bu doğrultuda da konular bu önem doğrultusunda sıralanmıştır.

Tezin tamamının ya da bir bölümünün izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.

Kategori:Akademik ÇalışmalarTezler